Klachten

HEEFT U EEN KLACHT?

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft. Onderstaand informatie over het indienen van een klacht.

Artikel 1 Definitie

Een klacht is een schriftelijke uiting van een instelling, organisatie, bedrijf of persoon, gericht aan het bestuur van Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland of aan de consulent van een van de lokale fondsen, waarin deze zijn of haar beklag doet over het beleid dan wel een gedraging van het betreffende Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds.

Artikel 2 Doel

Deze procedure heeft ten doel een algemene handelwijze vast te leggen voor het behandelen van alle klachten die bij Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland binnenkomen.

Artikel 3 Registratie

Van elke klacht wordt door Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland op een klachtenformulier de volgende informatie geregistreerd:
•    datum dat klacht binnenkomt;
•    op wat voor manier komt de klacht binnen;
•    naam, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres van de klager;
•    relatie klager met het Jeugdsportfonds;
•    type en omschrijving van de klacht;
•    omschrijving van de door Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland te ondernemen actie;
•    omschrijving van de afspraken die met de klager zijn gemaakt;
•    datum van definitieve afhandeling;

Artikel 4 Afwikkeling

De klacht zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie weken, schriftelijk worden beantwoord.
Indien de klacht niet binnen de termijn van drie weken kan worden afgehandeld c.q. beantwoord, zendt Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland de klager binnen deze termijn een ontvangstbevestiging en noemt een redelijke termijn waarbinnen antwoord tegemoet kan worden gezien.
De klachten over lokale fondsen worden door Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland doorgestuurd en door het betreffende lokale fonds behandeld.

Artikel 5 Beroep

Indien de klager te kennen geeft geen genoegen te nemen met de beantwoording van zijn klacht, wordt de klacht in handen gegeven van het bestuur van het betreffende fonds.
Het bestuur handelt de klacht verder af door tenminste telefonisch contact op te nemen met de klager en, al naar gelang van de bevindingen, hetzij de klager uit te nodigen voor een gesprek hetzij de klacht verder schriftelijk af te doen.

Artikel 6  Evaluatie

Tenminste twee maal per jaar wordt een overzicht gemaakt van de aard en de omvang van de klachten. Voor zover nodig treft de directeur resp. de consulent naar aanleiding van dit overzicht maatregelen om nieuwe klachten te voorkomen. Aan het bestuur wordt mededeling gedaan van het overzicht en de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen.

Wilt u na het lezen van deze klachtenprocedure een klacht indienen, mail dan uw klacht naar info@jeugdsportfonds.nl of stuur een brief naar Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland t.a.v. het bestuur, Vliegtuigstraat 6-F, 1059 CL Amsterdam.

Gaat uw klacht over een lokaal fonds/vestiging vermeld dan duidelijk de naam van het lokale fonds/vestiging.